Sign in | الخميس 28 سبتمبر 2023 | پنج شنبه, 06 مهر 1402

شرایط و قوانین مربوط به انتشار نشریه دانشجویی

شنبه, 29 دی 1397 ساعت 11:26:11

نوشته شده توسط : محمد اورنجین

انتشار نخستین شماره نشریه دانشجویی منوط به اخذ‌ گواهی پایان‌دوره توسط صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر بر اساس مصوب شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی است.

تصویر
شرایط و قوانین مربوط به انتشار نشریه دانشجویی

به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگی و هنری گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، انتشار نخستین شماره نشریه دانشجویی منوط به اخذ‌ گواهی پایان‌دوره توسط صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر بر اساس مصوب شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی است.کمیته ناظر مؤظف است در هر نیمسال تحصیلی حداقل دو دوره آموزشی بر اساس برنامه آموزشی مصوب شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی آن دستگاه برگزار کند.

 هیچ شخصی نمی‌تواند در زمان واحد صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر بیش از یک نشریه باشد. درصورتی‌که تقاضانامه‌ها ناقص یا متقاضیان امتیاز یا مدیران مسئول نشریات فاقد شرایط مقرر در این دستورالعمل باشند کمیته ناظر مؤظف است مراتب را به‌صورت مکتوب و با استناد به دلایل و مدارک لازم حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت و ثبت درخواست به متقاضیان اعلام کند.

بر اساس ماده ۱۸ آئین‌نامه درج شناسنامه نشریه شامل زمینه نشر، نام صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول، سردبیر یا شورای سردبیری دانشگاه صادرکننده مجوز، شماره، تاریخ انتشار و دوره نشر در هر شماره نشریه الزامی است. چنانچه صاحب‌امتیاز نشریه‌های متقاضی توزیع آن در سایر دانشگاه‌ها باشد باید تقاضای خود را با ذکر محدوده توزیع به کمیته ناظر دانشگاه تسلیم کند. کمیته ناظر دانشگاه در صورت موافقت، موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول، درخواست را جهت اعلام نظر نهایی به کمیته ناظر دانشگاه مقصد ارسال کند.

شورای مرکزی ناظر موظف است پس از اعلام نظر دانشگاه مقصد ظرف دو ماه نسبت به درخواست مزبور اعلام نظر کند. در صورت عدم موافقت کمیته ناظر دانشگاه، متقاضی می‌تواند اعتراض خود را به شورای مرکزی ناظر اعلام کند.

طبق ماده ۲۰ این آئین‌نامه اتحادیه‌ها و تشکل‌های دانشگاهی، مجامع فرهنگی و شوراهای صنفی دانشجویی دارای مجوز رسمی که در بیش از یک دانشگاه فعالیت داشته و متقاضی انتشار نشریه باشند می‌توانند درخواست خود را به شورای مرکزی دستگاه مربوطه اعلام کنند. نظارت و رسیدگی به شکایات و تخلفات این‌گونه نشریات بر عهده شورای مرکزی ناظر است و شرایط ناظر بر صدور مجوز، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول و سردبیر، این‌گونه نشریات تابع این دستورالعمل خواهد بود.

کمیته ناظر مؤظف است در صورت فراهم بودن شرایط قانونی انتشار نشریه، حداکثر ظرف ۲۰ روز نسبت به صدور مجوز اقدام کند. درصورتی‌که کمیته ناظر با صدور مجوز نشریه مخالفت کند یا ظرف ۲۰ روز نسبت به صدور مجوز با اعلام کتبی دلایل عدم موافقت، اقدام نکند، متقاضی می‌تواند اعتراض خود را به‌صورت مکتوب به شورای فرهنگی دانشگاه اعلام کند. شورای فرهنگی نیز موظف است ظرف ۳۰ روز موضوع اعتراض را بررسی و اعلام نظر کند.

مسئولیت کلیه مطالب مندرج در نشریه به عهده مدیرمسئول بوده و وی مؤظف است سه نسخه از هر شماره را بلافاصله پس از انتشار به دبیرخانه کمیته ناظر دانشگاه تحویل دهد. دبیرخانه کمیته ناظر دانشگاه نیز مؤظف است دو نسخه از نشریه را به دبیرخانه شورای مرکزی ناظر ارسال کند. در صورتی که صاحب‌امتیاز ظرف مدت حداکثر شش ماه از زمان صدور مجوز پس از اخطار کتبی و مهلت یک‌ماهه اقدام به انتشار نشریه نکند، مجوز صادره از اعتبار ساقط است.

نشریات مؤظفند توالی انتشار مندرج در امتیاز خود را رعایت کنند، در غیر این صورت پس از سه مرحله متوالی عدم انتشار، صاحب‌امتیاز برای پاسخگویی به کمیته ناظر احضار و در صورت عدم ارائه دلایل قانع‌کننده، مجوز نشریه لغو می‌شود.

صاحب‌امتیاز می‌تواند درخواست خود را مبنی بر انتقال امتیاز نشریه به دیگری یا تغییر مشخصات ذکرشده در فرم درخواست مجوز نشریه (اعم از مدیرمسئول، نام نشریه، دوره انتشار و زمینه انتشار) را به کمیته ناظر ارائه کند و کمیته ناظر مؤظف است ظرف یک ماه مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را به‌صورت مکتوب به صاحب‌امتیاز اعلام کند.

اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته