Sign in | الثلاثاء 30 مي 2023 | سه شنبه, 09 خرداد 1402

اصطلاحات آموزشی و تعاریف آنها

پنج شنبه, 17 مرداد 1398 ساعت 13:42:02

نظام آموزشی دانشگاه
پنج شنبه, 17 مرداد 1398 ساعت 13:44:27

آموزش در دانشگاه آزاد اسـلامی بر اساس نظام واحدي است. در این نظام هر درس با توجه بـه سرفصل و حجم مطالب از یک، دو، سه و یـا چهار واحد درسی تشکیل شده است. دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی با انتخاب تعدادي از دروس براساس ضوابط مربوط و حضور در كلاس هاي نظري…

سایر اصطلاحات آموزشی که داوطلبان باید با آنها آشنا باشند
پنج شنبه, 17 مرداد 1398 ساعت 14:46:12

گروه آزمایشی : رشته هاي مختلف دانشگاه به پنج گروه آزمایشی 

«1 -علوم ریاضی و فنی»، 

«2 -علوم تجربی»،

 «3- علوم انسانی »، 

«4 -هنـر » 

و «5 -زبانهاي خـارجی » تقسیم میشود. 

محل دانشگاهی : دانشگاه آزاد اسلامی در شهرهاي مختلف داراي تشکیلات دانشگاهی …