Sign in | الخميس 1 جوان 2023 | پنج شنبه, 11 خرداد 1402

معرفی فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی

دو شنبه, 12 آذر 1397 ساعت 12:23:17

نوشته شده توسط : سید مجتبی فضلی

فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی

تصویر
معرفی فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی

معرفی


(راهنمای نگارش مقاله برای فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و فنون منابع طبیعی)
رعایت دستورالعمل زیر برای نگارش مقاله های ارسالی به فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و فنون منابع طبیعی ضروریست:
۱- نوع مقاله: مقاله های پژوهشی در یکی از زمینه های منابع طبیعی (جنگلداری, صنایع چوب و کاغذ, مرتع و آبخیزداری, شیلات و
آبزیان محیط زیست و علوم وابسته ...) که به فارسی نوشته شده و قبل از این در هیچ مجله ای انتشار نیافته و همزمان به هیچ
مجله ای ارسال نشده اند, جهت چاپ مورد بررسی قرار می گیرند.
۲- روش تدوین مقاله:
۱- عنوان: عنوان باید کوتاه, رسا و گویا و بیانگر محتویات مقاله بوده و از ۱۵ واژه تجاوز نکند. -۲
۲- چکیده: چکیده باید مجموعه ای گویا و فشرده از مقاله (شامل هدف, مواد و روش ها و نتایج بوده و از ۱۰ سطر ( ۳۰۰ واژه) -۲
تجاوز نکند.
۳- واژه های کلیدی: شامل حداکثر ۷ واژه کلیدی مرتبط با موضوع مورد پژوهش باشد. -۲
۴- مقدمه: شامل طرح مساله و مرور پژوهش های انجام شده و اهداف پژوهش باشد. -۲
۵- مواد و روش ها: شامل مواد و وسایل بکار رفته در تحقیق، شیوه اجرای پژوهش, طرح آماری, شناسایی و ارزیابی و بطور کلی -۲
روش پژوهش باشد.
۶- نتایج: شامل نتایج کمی و کیفی در قالب نوشتار, جدول, نمودار و شکل باشد. -۲
۷- بحث و نتیجه گیری: بر اساس اهداف پژوهش و یافته های سایر پژوهش ها, تجزیه و تحلیل نتایج صورت پذیرفته و بحث و -۲
نتیجه گیری و همچنین پیشنهادهای لازم ارائه گردد.
۸- منابع مورد استفاده: -۲
منابع مورد استفاده به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده یا سازمان ارائه دهندة مرتب شود.
- در تنظیم فهرست منابع مورد استفاده ابتدا مراجع فارسی و سپس مراجع خارجی بصورت پیوسته شماره گذاری شوند.
- در مورد مقاله: نام خانوادگی نویسنده, حرف اول اسم کوچک نویسنده, تاریخ انتشار, عنوان مقاله, عنوان کامل یا اختصاری مجله, شماره جلد
در داخل پرانتز , شماره مجله و اولین و آخرین صفحه مقاله قید شود . در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد پس از نویسنده اول
حرف اول نام نویسنده دوم و سپس نام خانوادگی او ذکر می گردد. قبل از نوشتن نام نگارنده آخر, در منابع فارسی حرف (و) و در منابع خارجی
علامت & خواهد آمد.
- در مورد کتاب: به ترتیب نام خانوادگی, حرف اول اسم کوچک نگارنده, تاریخ انتشار, عنوان کامل کتاب, شماره جلد, نام ناشر, محل انتشار و
تعداد کل صفحات ذکر شود.
- در مورد منابع خارجی , بعد از نام خانوادگی, حرف اول نام نگارنده با سال انتشار نوشته خواهد شد و در متن مقاله نام خانوادگی نگارنده و
سال انتشار به فارسی نوشته شود . در این مورد می توان تنها شماره مربوط به نگارنده در فهرست منابع فارسی یا خارجی را در داخل پرانتز ذکر
نمود.
- در صورتی که از یک نویسنده چند منبع مورد استفاده قرار می گیرد ترتیب درجه آنها بر حسب سال انتشار از قد یم به جدید نوشته شود. در
صورتیکه مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود , ابتدا مقالات منفرد و سپس بقیه آنها به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی
مرتب شود.
مثال:
- مخدوم، م، ع . درویش صفت، ه . جعفرزاده، ع. مخدوم، ۱۳۸۰ . ارزیابی و برنامه ریزی محیط زی ست با سامانه های اطلاعات
- Agrios, G., 1997, Plant Pathology. Fort h .e۲d۱i۳t-io۲n۴,۸ A صca :d لeوm پ ا ic چ اP r، نes را s انتشارات دا0ن 4ش-گ 9اه 3 ت:ه ،(GIS) جغرافیایی
به زبان انگلیسی (Abstract) و چکیده (Title) ۹- عنوان -۲
عنوان و چکیده به انگلیسی باید برگردان کامل عنوان, چکیده و واژه های کلیدی فارسی باشد.
- شیوه نگارش :
۲ سانتی متر در / به صورت دو ستونی با فاصله سطر ۱ سانتیمتر و حاشیه ۵ A - مقاله حداکثر ۱۵ صفحه در ۳ نسخه روی کاغذ 4
یا دیسکت نام مقاله) CD چهار طرف (به همراه
صورت گیرد. Lotus با قلم 14 word 2003xp - نگارش مقاله با
- ارائه صفحه جداگانه شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نگارنده(گان)، مرتبه علمی و نام موسسهای که نگارنده(گان) در آن
.E-mail مشغول کار است. نام نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات همراه با آدرس تماس و
- تنظیم جدولها، منحنی ها و شکلها:
- شماره و عنوان باید در بالای جدول قید شود و هر جدول دارای عنوان و واحد مشخص بوده و در هر صفحه نباید بیش از ۲
جدول آورده شود.
- تمام منحنی ها، نمودارها، عکس و نقشه بطور یکسان به عنوان شکل شماره گذاری شده و شماره و عنوان آنها در پایین بیاید.
- واحدهای استفاده شده در مقاله باید براساس سیستم متریک باشد.
- نتایج بررسی های آماری باید به یکی از روش های علمی در جدول منعکس شود.
- توضیحات اضافی عنوان ومتن جدول، به صورت زیر نویس، ارایه گردد.
- در صورتی که مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری استخراج شده باشد ذکر اسامی کلیه نویسندگان (دانشجو،
استادان راهنما و مشاور) الزامی است.

آدرس تماس


آدرس: استان مازندران، چالوس، خیابان 17 شهریور، روبروی مسجد امام حسین | صندوق پستی : 46615/397

تلفن  52226601 (011)

نمابر  52226605 (011)

آدرس وب سایت نشریه  http://jstnr.iauc.ac.ir

سایر مطالب خواندنی


اعضاء هیآت تحریریه

ارزیابی مجله

پرسشهای متداول

اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته