Sign in | الخميس 1 جوان 2023 | پنج شنبه, 11 خرداد 1402

واحد بابل

یک شنبه, 14 بهمن 1397 ساعت 10:31:53

نوشته شده توسط : سید مجتبی فضلی
تصویر
واحد بابل
نام و نام خانوادگی استاد دکتر صابر وطن دوست
عنوان افتخار پژوهشگر برتر استان مازندران گروه کشاورزی در سال 1396- تقدیر نامه از طرف استانداری مازندران
   
نام و نام خانوادگی استاد دکتر صابر وطن دوست
عنوان افتخار پژوهشگر برتر گروه کشاورزی  در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران  سال 1396
   
نام و نام خانوادگی استاد دکتر محمدرضا یوسفی
عنوان افتخار پژوهشگر برترگروه دامپزشکی  در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران  سال 1397
   
نام و نام خانوادگی استاد دکتر محمدرضا یوسفی
عنوان افتخار پژوهشگر برتر کشوری در گروه دامپزشکی  سال 1397
   
نام و نام خانوادگی استاد دکتر عیسی غلامپور عزیزی
عنوان افتخار پژوهشگر برتر گروه دامپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران سال 1396
   
نام و نام خانوادگی استاد دکتر حسن قاسم نژاد بصرا
عنوان افتخار پژوهشگر برتر گروه  علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران سال  1396
   
نام و نام خانوادگی استاد   دکتر مینا حقدادی
عنوان افتخار پژوهشگر برتر گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل سال 1397
   
نام و نام خانوادگی استاد دکتر عیسی غلامپور عزیزی
عنوان افتخار پژوهشگر برتر گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل سال 1397
   
نام و نام خانوادگی استاد دکتر علی اصغر عباسی اسفجیر
عنوان افتخار پژوهشگر برتر گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل سال 1397
   
نام و نام خانوادگی استاد دکتر سید رضا طبری پور
عنوان افتخار پژوهشگر برتر گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل سال 1397
   
نام و نام خانوادگی استاد دکتر میثم یداله زاده طبری
عنوان افتخار پژوهشگر برتر گروه فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل سال 1397
   
نام و نام خانوادگی استاد دکتر رضا چنگیزی
عنوان افتخار پژوهشگر برتر گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل سال 1397
   
نام و نام خانوادگی استاد دکتر همایون مؤتمنی
عنوان افتخار پژوهشگر برتر گروه فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل سال 1396
   
نام و نام خانوادگی استاد دکتر فیروز فائد ملکی
عنوان افتخار پژوهشگر برتر گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل سال 1396
   
نام و نام خانوادگی استاد دکتر بابک فضلی مالیدره
عنوان افتخار پژوهشگر برتر گروه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل سال 1396
   
نام و نام خانوادگی استاد دکترحامد منوچهری
عنوان افتخار پژوهشگر برتر گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل سال 1396
   
نام و نام خانوادگی استاد دکتر حسن قاسم نژاد بصرا
عنوان افتخار پژوهشگر برتر گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل سال 1396
   
نام و نام خانوادگی استاد دکتر مجید علی پور
عنوان افتخار پژوهشگر برتر گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل سال 1396
   
نام و نام خانوادگی استاد دکتر صابر وطن دوست
عنوان افتخار دریافت پست رسمی با عنوان عضو اصلی هیأت مدیره انجمن علمی ماهی شناسی ایران سال 1397
   
نام و نام خانوادگی استاد دکتر صابر وطن دوست
عنوان افتخار   متخصص برگزیده یازدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست  در سال 1395

 

اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته