Sign in | الثلاثاء 30 مي 2023 | سه شنبه, 09 خرداد 1402

شورای راهبردی فنآوری اطلاعات و ارتباطات استان

شنبه, 03 آذر 1397 ساعت 09:18:48

نوشته شده توسط : مدیر

مهمترین مأموریت این شورا ایجاد هماهنگی بین واحدها و راهبری و جلب مشارکت آنها در فرایند توسعۀ کاربردها و راه کارهای فنآورانه است

تصویر
مأموریتهای شورای فنآوری اطلاعات و ارتباطات استان

سه رکن اصلی شورای راهبردی در دانشگاه آزاد اسلامی شکل گرفته است. این ارکان عبارتند از شورای عالی راهبردی فنآوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه به ریاست رئیس دانشگاه در سازمان مرکزی دانشگاه ، شوراهای راهبردی فنآوری اطلاعات و ارتباطات استان به ریاست رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هر یک از استانها و کمیته های تخصصی فنآوری اطلاعات و ارتباطات به ریاست رئیس هر یک از واحدهای استان.

شورای راهبردی فنآوری اطلاعات و ارتباطات استان بر اساس آئین نامۀ تشکیل شورای فنآوری اطلاعات و ارتباطات و اصلاحات آتی آن تشکیل گردید است. مأموریتهای این شورا عبارتند از :

  • گردآوری اطلاعات در حوزۀ فنآوری اطلاعات از واحدهای استان
  • نظارت بر نحوۀ تجهیز واحدها ، چگونگی هزینه کرد در حوزۀ فنآوری  اطلاعات و تشکیل کمیتۀ فنآوری اطلاعات و ارتباطات واحد
  • برنامه ریزی در راستای تدوین اهداف ، راهبردها و اسناد بالادستی
  • و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدها و راهبری آنها از طریق برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت ، راه اندازی سایت اطلاع رسانی و جلب مشارکت آنها در فرایند توسعۀ کاربردها و راه کارهای فنآورانه
  • اهداف و مأموریتهای شورای فنآوری اطلاعات و ارتباطات

گردآوری اطلاعات در حوزۀ فنآوری اطلاعات از واحدهای استان

در راستای برنامه ریزی و تدوین راهبردها و اهداف در حوزۀ فنآوری اطلاعات تهیۀ فهرستی از نقاط ضعف و قوت و همچنین چالشها و فرصتهای استان ضروری است. به همین جهت گردآوری و بروز رسانی آخرین اطلاعات و آمار در حوزۀ فنآوری اطلاعات و ارتباطات در دو محور شناخت توانمندیها واحدها و همچنین تهیۀ فهرستی از مشکلات و نارسائی های احتمالی الزامی است. بدین منظور همکاری و مشارکت تمامی واحدها بسیار اهمیت دارد.

گرداآوری اطلاعات - شورای فنآوری اطلاعات و ارتباطات

هدف از گردآوری اطلاعات بررسی وضعیت موجود واحدها در حوزۀ فنآوری اطلاعات و همچنین تهیۀ فهرستی از مشکلات و نارسائیهای احتمالی است.

همچنین شناخت توانمندیهای سخت افزاری شامل کامپیوترها ، سرورها ، تجهیزات شبکه و ... ، نرم افزاری شامل کلیۀ سامانه های نرم افزاری و برنامه های کاربردی در حوزه های سازمانی و امنیت شبکه و همچنین نیروی انسانی شاغل در حوزۀ فنآوری اطلاعات واحدها از دیگر اهداف این مأموریت می باشد.

گردآوری اطلاعات - شورای فنآوری اطلاعات و ارتباطات استان


نظارت بر نحوۀ تجهیز واحدها ، چگونگی هزینه کرد در حوزۀ فنآوری  اطلاعات و تشکیل کمیتۀ فنآوری اطلاعات و ارتباطات واحد

یکی از مهمترین مأموریتهای شورا نظارت بر چگونگی تجهیز واحدها در دو محور سخت افزار و نرم افزار است. این مهم نیازمند تدوین و ابلاغ آئین نامه های مربوطه است که تدوین آن جزو برنامه های شورا خواهد بود.همچنین نظارت بر چکونگی هزینه ها در حوزۀ فنآوری اطلاعات نیز از دیگر مأموریتهای شورا می باشد. نظارت بر چگونگی تشکیل و را ه اندازی کمیتۀ اجرائی فنآوری اطلاعات و ارتباطات واحدها و گردآوری صورتجلسات آنها در دبیرخانۀ شورا دیگر هدف نظارتی این شورا خواهد بود.

نظارت - شورای فنآوری اطلاعات و ارتباطات


برنامه ریزی در راستای تدوین اهداف ، راهبردها و اسناد بالادستی

شورای راهبردی فنآوری اطلاعات و ارتباطات در راستای برنامه ریزی اهداف و راهبردهای این حوزه و ابلاغ آنها به واحدها ی استان اقدام به تشکیل کمیتۀ تخصصی نموده است. این کمیته پیشنویس اسناد بالادستی و آئین نامه های مروبوطه را بر عهده خواهد داشت.

برنانه ریزی - شورای فنآوری اطلاعات و ارتباطات


ایجاد هماهنگی بین واحدها و راهبری و جلب مشارکت آنها در فرایند توسعۀ کاربردها و راه کارهای فنآورانه

به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها و در راستای توسعۀ یکنواخت و فراگیر تربیت و آموزش نیروی انسانی و تجهیز آنها به آخرین تحولات روز در حوزۀ فنآوری اطلاعات و ارتباطات بسیار حائز اهمیت میباشد. در همین راستا دوره های آموزشی ضمن خدمت در قالب آموزشهای کوتاه مدت برنامه ریزی و اجرا خواهد شد. همچنین جهت ایجاد کانال ارتباطی مناسب بین شورا و واحدها نیز سایت اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی مازندران راه اندازی گردیده و بزوردی بخش ویژۀ ای جهت شورای راهبردی فنآوری اطلاعات استان نیز بدان افزوده خواهد شد.

هماهنگی و راهبری

اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته