ورود اعضاء الإثنين 11 نوفمبر 2019 | دو شنبه, 20 آبان 1398

مهندسي فناوري اطلاعات - شبكه هاي ارتباطي و كامپيوتري

چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 11:23:49

تصویر
مهندسي فناوري اطلاعات - شبكه هاي ارتباطي و كامپيوتري

کد  و عنوان رشته: 41058-مهندسي فناوري اطلاعات - شبكه هاي ارتباطي و كامپيوتري

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

107-واحد قائم‌شهر
156-واحد بابلاوقات شرعی به وقت ساری