ورود اعضاء الأربعاء 13 نوفمبر 2019 | چهار شنبه, 22 آبان 1398

علوم كامپيوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعي

چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 11:37:26

تصویر
علوم كامپيوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعي

کد  و عنوان رشته: 30141-علوم كامپيوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعي

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

208-واحد سارياوقات شرعی به وقت ساری