ورود اعضاء الإثنين 16 ديسمبر 2019 | دو شنبه, 25 آذر 1398

مهندسي مكانيك - تبديل انرژي

چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 12:12:40

تصویر
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي

کد  و عنوان رشته: 40664-مهندسي مكانيك - تبديل انرژي

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

107-واحد قائم‌شهر
208-واحد ساري
239-واحد نور
260-واحد آيت ا... آملي
414-واحد رامسر
539-واحد نوشهر
804-واحد آيت ا... آملي - پرديس بين الملل آيت ا... آملي
اوقات شرعی به وقت ساری