ورود اعضاء الإثنين 16 ديسمبر 2019 | دو شنبه, 25 آذر 1398

الكترونيك - الكترونيك عمومي

چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 12:39:52

تصویر
الكترونيك - الكترونيك عمومي

کد  و عنوان رشته: 40116-الكترونيك - الكترونيك عمومي

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

107-واحد قائم‌شهر
260-واحد آيت ا... آملي
322-آموزشكده فني و حرفه اي سما بابل
403-آموزشكده فني و حرفه اي سما آيت ا... آملي
453-آموزشكده فني و حرفه اي سما نوراوقات شرعی به وقت ساری