Banner
ورود اعضاء الثلاثاء 26 مي 2020 | سه شنبه, 06 خرداد 1399

نظام آموزشی دانشگاه

پنج شنبه, 17 مرداد 1398 ساعت 13:44:27

آموزش در دانشگاه آزاد اسـلامی بر اساس نظام واحدي است. در این نظام هر درس با توجه بـه سرفصل و حجم مطالب از یک، دو، سه و یـا چهار واحد درسی تشکیل شده است. دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی با انتخاب تعدادي از دروس براساس ضوابط مربوط و حضور در كلاس هاي نظري و عملی آنها، در پایان نیمسال تحصیلی در امتحان آن دروس شرکت مـی نماینـد و پـس از موفقیـت در امتحان کلیه دروس فارغ التحصیل مـی شـوند . در ایـن نظـام آموزشی چنانچه دانشجویی در یک درس نمره قبولی نیاورد، ملزم به گذراندن مجدد همان درس میباشد . براساس مفاد آیین نامه آموزشی تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن دوره کارشناسی بر طبق مصوبات شوراي عـالي برنامـه ريـزي تعیین و اعلام میشود

نظام آموزشـی تمـام وقـت
پنج شنبه, 17 مرداد 1398 ساعت 14:14:55

ایـن نظـام آموزشـی بـراي دانشجویانی است که تمامی وقت خود را صرف تحصیل در دانشگاه می نمایند و كلاسهاي درس آنها ممکن است صبح يا عصر و یا هر دو وقت باشد. حداکثر طول مدت تحصیل در نظام آموزشی تمام وقت براي دوره کارشناسی پیوسته 6 سال می باشد. 

نظام آموزشی پاره وقـت
پنج شنبه, 17 مرداد 1398 ساعت 14:28:38
حداکثر مدت مجاز تحصیل در نظام آموزشی پاره وقت بیش از حداکثر مدت مجاز تحصیل در نظام آموزشی تمام وقت میباشد.

در جهت پاسخگویی بـه نیـاز داوطلبانی که به هـر دلیـل نمـی تواننـد در دوره تمـام وقـت دانشگاه آزاد اسلامی بـه تحصیل بپردازند، نظـام آموزشـی پاره وقت که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیـز رسیده است، در مقطع کارشناسی رشـته هـاي غیرپزشکی در تعداد زیاد…