ورود اعضاء الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 | سه شنبه, 19 آذر 1398

بازگشت فصلنامه پژوهشنامه فرهنگستان هنر

چهار شنبه, 19 تیر 1398 ساعت 12:57:59

انتشار فصلنامه پژوهشنامه فرهنگستان هنر پس از توقف چندساله از سرگرفته شد.

تصویر
بازگشت فصلنامه پژوهشنامه فرهنگستان هنر

بهمن نامورمطلق مدیرمسئول و سردبیر فصلنامه پژوهشنامه فرهنگستان هنر در بخش سرآغاز این فصلنامه علمی-‌پژوهشی نوشت: پژوهشنامه فرهنگستان هنر و سپس نقدنامه هنر خانه هنرمندان که برگرفته از همین پژوهشنامه بود، همواره چندین هدف اصلی را دنبال کرده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: معرفی رویکردهای معاصر و نو در عرصه مطالعات و نقد هنری؛ توسعه شناخت نسبت به رویکردهای کم‌شناخته‌شده در عرصه نقد هنر؛ کاربردی‌کردن رویکردهای مطالعه در عرصه هنر و نقد هنری به‌ویژه هنر ایرانی؛ گسترش مناسبات بینارشته‌ای در مطالعات هنری با حوزه‌های دیگر معرفتی.
وی دوره جدید این پژوهشنامه را مصمم به پیگیری همان اهداف خواند چرا که این فصلنامه «همچنان بر این باور است که یکی از مهم‌ترین آسیب‌های پژوهش‌های هنری کشور، نبودِ شناخت کافی نسبت به رویکردهای مطالعاتی و نقد است».
وی خود در نخستین مقاله این نشریه با عنوان «درآمدی بر بوطیقای نقد» با روش پیکره‌شناسی نقد و با تاثیرپذیری از بوطیقای ارسطو و به ویژه پیکره نقد نوتروپ فرای به بررسی انواع نقد می‌پردازد و تلاش می‌کند تا نقدهای موجود از قرن ۱۹ تا ۲۱ میلادی را در منظری پانورامیک به نمایش بگذارد.
به اعتقاد سردبیر فصلنامه پژوهشنامه فرهنگستان هنر، این نشریه قرار است با ارائه آثار پژوهشگران و اندیشه‌ورزان عرصه هنر ضمن گسترش مرزهای دانش و اندیشه، شیوه‌های صحیح نقد، پژوهش و تحقیق هنری را معرفی کند.
در نخستین شماره پژوهشنامه، فیروزه شیبانی رضوانی «واسازی روایت، خوانشی از نقاشی‌های هانیبال الخاص» را ارائه کرده؛ محمدرضا شریف‌زاده «تجلی نقد بر روند تولید عکاسانه از منظر حقایق سوبژکتیو» را بررسی کرده؛ هوتن زندی‌زاده به «پیتر بروک و تئاتر بینافرهنگی» پرداخته، محمد هاشمی «گسست‌های معرفتی در نمایشنامه‌های محمد یعقوبی» را بررسی کرده، رامتین شهبازی «مطالعه تقابل فرهنگ و طبیعت به مثابه نظام معناساز در فرآیند ترجمه فرهنگی» را ارائه داده و میثم یزدی به «روش‌شناسی تحلیل گفتمان انتقادی سازمانی فرکلاف در مطالعات سازمانی و رویدادی هنر» پرداخته است.
نخستین شماره دوره جدید پژوهشنامه فرهنگستان هنر که دارای اعتبار علمی‌پژوهشی از نظر فرهنگستان‌های چهارگانه جمهوری اسلامی ایران است، به مدیرمسئولی و سردبیری بهمن نامورمطلق منتشر شده است.

منابع


اوقات شرعی به وقت ساری