Banner
ورود اعضاء الخميس 23 جانفييه 2020 | پنج شنبه, 03 بهمن 1398

چه کسانی از شرایط پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی ( بدون کنکور ) دانشگاه آزاد اسلامی برخوردارند؟ - مقطع کارشناسی پیوسته

پنج شنبه, 17 مرداد 1398 ساعت 22:17:28

برای ورود به دانشگاه در رشته های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی علاوه بر داشتن شرابط عمومی برخورداری از شرایط اختصاصی نیز ضروری است

تصویر
چه کسانی از شرایط پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی ( بدون کنکور ) دانشگاه آزاد اسلامی برخوردارند؟ - مقطع کارشناسی پیوسته

شرایط اختصاصی  برای ورود به دوره های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزد اسلامی عبارت است از :

1 -داشتن دیپلم کامل نظام قدیم متوسطه یا گواهی پایـان دوره پیشدانشگاهی نظام جدید متوسطه الزامی است.

2 -دارندگان دیپلم فنی و حرفه اي و کاردانش نظام جدید که فاقد مدرک پیش دانشگاهی و یا مدرك کاردانی مـی باشـند حق ثبتنام در این دوره را ندارند.

3 -فارغالتحصیلان دوره هاي کاردانی(اعم از پیوسته و ناپیوسته) غیر مشمول مجاز به ثبت نام در این دوره می باشد.

4 -فارغالتحصیلان دوره های کاردانی علوم پزشکی غیر مشمول مجاز به ثبت نام در رشته هاي دیگر در مقاطع بالاتر می باشد (مشروط بر آنکه تعهدات خدمت خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام داده باشند ، بدیهی است این قبیل از فارغ التحصیلان، به هنگام ثبت نام در محـل دانشگاهی باید گواهی پایـان طـرح نیـروي انسـانی را ارائـه نمایند).

5 -براساس مصوبات شـوراي عـالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالی برنامه ریزی دارندگان مدرك حوزوي مورد تأیید حوزه علمیه قم که معادل دیپلم کامـل نظـام قـدیم متوسـطه میباشد (حداقل لمعتین و اصـول) بـه شـرط آنکـه مشمول وظیفه عمومی نبوده و همزمان در حوزه علمیه تحصیل ننمایند میتوانند در رشته هاي گروه علوم انسانی دانشگاه ثبـت نـام نمایند.

6 -افراد مشمولی که قبلاً در دانشگاه تحصیل نموده و اخراج شده یا از تحصیل منصرف گردیده اند و تحصیلات آنان ناتمام مانده و یا منجر به دریافت مدرک مقطع پایین تر شـده است مجاز به ثبت نام نمیباشند مگـر افـرادي کـه موفـق بـه دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفـه عمومی شده باشند.

7 -متقاضیان رشته مهندسی دریا ـ دریانوردی باید علاوه بر داشتن سلامت کامل جسمی از نظر بینایی،کوررنگی کاملاً سالم باشند.

8 -متقاضیان رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشـی بایـد ضمن نداشتن معلولیتهای حاد جسمی، بیماري قلبی و تنفسی نیز نداشته باشند و لازم است توانایی جسمی متناسب بـا ایـن رشته را مطابق نظر محل دانشگاهی دارا باشند در غیـر این صورت از ثبت نام و ادامه تحصیل آنان در محـل دانشـگاهی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

9 -متقاضیان رشته های نمایش ـ بازیگری و نمایش ـ کارگردانی باید ضمن نداشتن معلولیت هاي حاد جسمی، بیماریهای قلبی و تنفسی نیز نداشته باشند و دارای سلامت کامل بینایی، شنوایی و کلامی باشند در غیـر ایـن صـورت از ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهد آمد.

10 -از متقاضیان رشته موسیقی در محل دانشـگاهی انتخابی، آزمون عملی و مصاحبه فرهنگی به عمل خواهد آمد و در صورت قبولی می توانند در محل دانشگاهی ثبت نام نمایند لذا دریافت رسید ثبت نام برای این رشته به منزله پذیرش در این رشته نمی باشد. 

ضوابط پذیرش دانشجو :

تبصره : از آنجا که پذیرش داوطلبان صـرفاً براساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) صورت میپذیرد و نظـر بـه ایـن کـه دروس امتحانی داوطلبان دیپلمه با توجه به نوع دیپلم آنان (ریاضی، تجربی، انسانی و ...) متفاوت است لذا چنانچه نوع دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی که متقاضی آن می شود متفاوت باشد، درصد اعمال معدل کتبی متفاوت خواهد بود که در این خصوص توجه داوطلبان را به جدول ذیل معطوف می دارد.

«جدول ضریب تأثیر اعمال سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) با توجه به نوع دیپلم و گروه آزمایشی»

 

روش ثبت نام : 

1 -متقاضیان لازم است با مراجعه به سامانه ثبت نام اینترنتی مرکز سـنجش و پذیرش دانشــــگاه بــــه آدرس https://azmoon.iau.ac.ir/  نسبت به دریافت و مطالعـه دفترچـه راهنماي این دوره اقدام نمایند.

 2 -متقاضیان می توانند بـا پرداخـت مبلغ 460000 ریال نسبت به خرید کارت اعتباري ثبت نام اقدام نمایند و بـا ورود شناسه ثبت نام، رمز ثبت نام و کد امنیتی بـه صـفحه ورود اطلاعات وارد شوند.

 3 -متقاضیان می توانند نسبت به انتخاب 20 رشته/شـهر از یک مجموعه و یک نظام آموزشی از میان رشته/شهرهاي ارائـه شده در سامانه اقدام نمایند.

 4 -متقاضیانی که تمایل به انتخاب رشته/شهر از نظامهاي آموزشی متفاوت دارند مـی تواننـد مجـدداً بـا خرید کارت اینترنتی ثبت نـام نسـبت بـه انتخاب 20 رشته/شهر از نظام آموزشی دیگر اقدام نمایند.

 5 -متقاضیانی کــه تمایــل بــه انتخــاب رشته/شــهر از مجموعه هاي آزمایشی متفاوت دارند، می توانند مجدداً با خرید کارت اینترنتی ثبت نام نسـبت بـه انتخاب 20 رشته/شـهر از مجموعه آزمایشی دیگر اقدام نمایند.

 6 -فایل تصویری تهیه شده توسط داوطلب لازم اسـت از طریق سامانه ثبت نام ارسال گردد. 

 8 - تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شـده و فاقد هرگونه حاشیه زائد باشد. - تصویر داوطلب باید واضح و مشخص بوده و اثـر مهـر، منگنه و سایر مواردی که منجر به مخدوش و نامشخص بـودن چهره داوطلب میشود در تصویر وجود نداشته باشد.

9 -داوطلبان لازم است پس از آماده نمودن فایل تصویری و اطلاعات لازم جهت ثبت نام به سامانه ثبت نام اینترنتی مرکز سـنجش و پذیرش دانشــگاه آزاد اســلامــی بــه آدرس https://azmoon.iau.ac.ir/ مراجعه نمایند. برخی از نکات مهمی که لازم است قبل از شروع ثبت نام به آنها توجه کامل داشته باشند در صفحه ورودي این سامانه درج گردیده است.

اوقات شرعی به وقت ساری
اخبار پربازدید