ورود اعضاء الإثنين 26 أوت 2019 | دو شنبه, 04 شهریور 1398

مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي

شنبه, 12 مرداد 1398 ساعت 12:37:54

تصویر
مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي

کد  و عنوان رشته: 21443-مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

208-واحد ساري
260-واحد آيت ا... آملي
اوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز