ورود اعضاء الأحد 25 أوت 2019 | یک شنبه, 03 شهریور 1398

فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني

شنبه, 12 مرداد 1398 ساعت 13:01:10

تصویر
فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني

کد  و عنوان رشته: 21440-فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

208-واحد ساري
239-واحد نور
اوقات شرعی به وقت ساری