ورود اعضاء السبت 20 جوييه 2019 | شنبه, 29 تیر 1398

مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT- ديتا

چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 11:16:03

تصویر
مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT- ديتا

کد  و عنوان رشته: 41440-مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT- ديتا

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

311-واحد نكا
اوقات شرعی به وقت ساری