ورود اعضاء الخميس 23 مي 2019 | پنج شنبه, 02 خرداد 1398

مرمت و احياي ابنيه و بافت هاي تاريخي - حفاظت و مرمت ميراث معماري

چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 15:56:12

تصویر
مرمت و احياي ابنيه و بافت هاي تاريخي - حفاظت و مرمت ميراث معماري

کد  و عنوان رشته: 60260-مرمت و احياي ابنيه و بافت هاي تاريخي - حفاظت و مرمت ميراث معماري

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

279-واحد سوادكوهاوقات شرعی به وقت ساری