ورود اعضاء الجمعة 21 جوان 2019 | جمعه, 31 خرداد 1398

مهندسي عمران - زلزله
چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 15:07:04

کد  و عنوان رشته: 40383-مهندسي عمران - زلزله

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

107-واحد قائم‌شهرمهندسي عمران - مديريت ساخت
چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 15:07:04

کد  و عنوان رشته: 40389-مهندسي عمران - مديريت ساخت

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

158-واحد چالوس
239-واحد نورمهندسي عمران- ژئوتكنيك
چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 15:07:04

کد  و عنوان رشته: 40444-مهندسي عمران- ژئوتكنيك

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

107-واحد قائم‌شهر
539-واحد نوشهر
مهندسي عمران - سازه
چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 15:07:04

کد  و عنوان رشته: 40471-مهندسي عمران - سازه

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

107-واحد قائم‌شهر
158-واحد چالوس
239-واحد نور
260-واحد آيت ا... آملي
344-واحد جويبار
414-واحد رامسرمهندسي عمران -راه وترابري
چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 15:14:36

کد  و عنوان رشته: 40486-مهندسي عمران -راه وترابري

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

260-واحد آيت ا... آملي
539-واحد نوشهر
830-پرديس علوم و تحقيقات آيت اله آمليمهندسي عمران - سواحل ، بنادر و سازه هاي دريايي
چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 15:14:36

کد  و عنوان رشته: 40550-مهندسي عمران - سواحل ، بنادر و سازه هاي دريايي

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

158-واحد چالوس
159-واحد تنكابنمهندسي عمران - آب و سازه هاي هيدروليكي
چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 15:14:36

کد  و عنوان رشته: 70416-مهندسي عمران - آب و سازه هاي هيدروليكي

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

156-واحد بابل
414-واحد رامسر