ورود اعضاء الخميس 23 مي 2019 | پنج شنبه, 02 خرداد 1398

مهندسي شيمي

شنبه, 13 بهمن 1397 ساعت 10:49:49

تصویر
مهندسي شيمي

کد  و عنوان رشته: 40201-مهندسي شيمي

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

107-واحد قائم‌شهر
107-واحد قائم‌شهر
260-واحد آيت ا... آملي
344-واحد جويباراوقات شرعی به وقت ساری