ورود اعضاء الجمعة 21 جوان 2019 | جمعه, 31 خرداد 1398

شيمي -شيمي كاربردي
شنبه, 13 بهمن 1397 ساعت 10:49:49

کد  و عنوان رشته: 30310-شيمي -شيمي كاربردي

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

107-واحد قائم‌شهرشيمي -شيمي تجزيه
شنبه, 13 بهمن 1397 ساعت 10:49:49

کد  و عنوان رشته: 30311-شيمي -شيمي تجزيه

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

260-واحد آيت ا... آمليشيمي -شيمي آلي
شنبه, 13 بهمن 1397 ساعت 10:49:49

کد  و عنوان رشته: 30314-شيمي -شيمي آلي

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

107-واحد قائم‌شهر
156-واحد بابل
159-واحد تنكابن
208-واحد ساري
260-واحد آيت ا... آملي
344-واحد جويبار
مهندسي شيمي - پليمر
شنبه, 13 بهمن 1397 ساعت 10:49:49

کد  و عنوان رشته: 40021-مهندسي شيمي - پليمر

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

107-واحد قائم‌شهرمهندسي شيمي - بيوتكنولوژي
شنبه, 13 بهمن 1397 ساعت 11:10:59

کد  و عنوان رشته: 40216-مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

107-واحد قائم‌شهر
260-واحد آيت ا... آمليمهندسي شيمي - طراحي فرآيند
شنبه, 13 بهمن 1397 ساعت 11:10:59

کد  و عنوان رشته: 40253-مهندسي شيمي - طراحي فرآيند

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

260-واحد آيت ا... آمليمهندسي شيمي - پديده هاي انتقال
شنبه, 13 بهمن 1397 ساعت 11:10:59

کد  و عنوان رشته: 40273-مهندسي شيمي - پديده هاي انتقال

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

107-واحد قائم‌شهر
مهندسي شيمي - بهداشت، ايمني و محيط زيست
شنبه, 13 بهمن 1397 ساعت 11:10:59

کد  و عنوان رشته: 40354-مهندسي شيمي - بهداشت، ايمني و محيط زيست

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

107-واحد قائم‌شهرمهندسي شيمي - نانو فناوري
شنبه, 13 بهمن 1397 ساعت 11:17:53

کد  و عنوان رشته: 40355-مهندسي شيمي - نانو فناوري

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

107-واحد قائم‌شهر