ورود اعضاء الجمعة 21 جوان 2019 | جمعه, 31 خرداد 1398

مهندسي برق- الكترونيك
چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 12:39:52

کد  و عنوان رشته: 40101-مهندسي برق- الكترونيك

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

208-واحد ساريمهندسي برق ـ قدرت
چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 12:39:52

کد  و عنوان رشته: 40123-مهندسي برق ـ قدرت

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

208-واحد ساري
239-واحد نور