ورود اعضاء الإثنين 26 أوت 2019 | دو شنبه, 04 شهریور 1398

رياضي كاربردي ـ تحقيق در عمليات

دو شنبه, 14 مرداد 1398 ساعت 09:55:26

تصویر
رياضي كاربردي ـ تحقيق در عمليات

کد  و عنوان رشته: 30106-رياضي كاربردي ـ تحقيق در عمليات

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

208-واحد ساري
239-واحد نوراوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز